Algemene voorwaarden

 • Huurperiode: per activiteit / evenement (in de week of weekend).
 • De vermelde huurprijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief transportkosten.
 • Alle betalingen geschieden CONTANT bij levering en/of plaatsing van het gehuurde materiaal, tenzij anders overeengekomen. Bij wanbetaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire onverminderbare conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75, voor de buitengewone inningskosten. In geval van gerechtelijke invordering zijn alle gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding ten laste van de huurder. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het Eerste Kanton of de Rechtbank van Koophandel te Gent.
 • De gereserveerde goederen worden pas vastgezet na betaling van het vooropgestelde voorschot in de goedgekeurde offerte. Voorschotten worden nooit terugbetaald bij annulatie van de bestelling. Het voorschot wordt aangewend als forfaitaire schadevergoeding.
 • Bij verbreking van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen voor de huurdatum dient 50% van de huurprijs betaald te worden. Bij verbreking minder dan 48 uur voor leveringsdatum wordt de volledige huursom aangerekend (uitgezonderd bij geval van onmacht zoals ernstig ongeval, sterfgeval of extreem stormachtige weersomstandigheden).
 • Transportkosten: 0,75 euro/km exclusief btw: Aalst – bestemming – Aalst x 2 (levering & ophaling). Goederen kunnen ook afgehaald worden na afspraak.
 • De plaats waar de tent dient geplaatst te worden, moet bereikbaar zijn met ons vervoermiddel. Indien dit niet mogelijk is dan vragen wij de huurder hulp te bieden voor het laden/lossen en het aanbrengen van het gehuurde materiaal. Zoniet wordt een meerkost van € 60 aangerekend.
 • Het leveren en het ophalen van de goederen zijn beperkt tot het gelijkvloers (straatniveau).
 • Onze huurprijzen zijn berekend voor een terrein met een egale en vlakke ondergrond.
 • J&F kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke ondergrondse beschadiging. De huurder neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van een voldoende vlak terrein waar hij dient in te staan voor de signalisatie van alle aanwezige leidingen en mogelijke hindernissen.
 • Onze firma stelt zich Burgerlijk Aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht tijdens de exploitatie van de onderneming. Gedekte schade: letselschade en zaakschade.
 • De verzekering voor het gehuurde materiaal, hetgeen ten zeerste wordt aanbevolen, is ten laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling… ten laste van de huurder. Stickers, plakband, duimspijkers, nieten en schroeven aanbrengen op de gehuurde artikelen is dan ook ten strengste verboden. Ook het gebruik van rookmakende attributen en barbecues binnenin de tent is niet toegelaten.
 • De gehuurde goederen dienen proper, netjes en in zijn oorspronkelijke staat terug bezorgd te worden. Bij ophaling van het materiaal dient de huurder of zijn afgevaardigde aanwezig te zijn om de staat van de gehuurde goederen vast te stellen samen met de verhuurder.
 • J&F kan niet instaan voor de opruiming in de tent na het evenement. Zoniet wordt een meerkost van € 60 aangerekend.
 • Bij hevig stormweer (vooral bij felle windstoten) vragen wij de tent goed gesloten te houden. Bij hevige sneeuwval dient de verwarming in de tent aangezet te worden voor de ontdooiing van de sneeuw op de dakzeilen.
 • Bij rukwinden boven de 70 km/uur worden plooitenten niet verhuurd/geplaatst. Kadertenten daarentegen wel (tot 100 km/uur). Verwittig J&F onmiddellijk bij problemen.
 • Onze tenten zijn volgens de Europese normen goedgekeurd wat betreft (brand)veiligheid.